OFFCITY AiR 2019: Void / Open call

We invite artists, architects and practitioners from other fields to react to the theme or questions of public space of Pardubice. We look for and support site-creating projects, ideas and thoughts.

Vyzýváme umělce, architekty, teoretiky i praktiky z jiných oblastí lidské činnosti, aby společně s námi reagovali na téma pardubického veřejného prostoru. Hledáme a podporujeme projekty, myšlenky a nápady, které mají místotvorný charakter.

Autor: Mixage

< CZ BELOW / ČJ NÍŽE >

Introduction:

OFFCITY is an independent platform based in Pardubice, Czech Republic. It works with a theme of a city as a structure and a living organism, it explores different views of the city, it introduces to public various forms of artistic and architectural expression, it shows them how to perceive art and culture as an integral part of our natural and social environment.

OFFCITY organises lectures, workshops, art events in public space, etc. It opens up and keeps a public dialogue on issues concerning arts in public space, architecture, urban space etc. Our international creative residency program is based on equal opportunities. There are no age limits or conditions regarding practice or education. The final selection of projects will be made by a jury composed of members of the Offcity collective, theoreticians, artists and other experts that we consider important for the Pardubice cultural area.

Open call:

TThe call invites artists, architects and practitioners from other fields to react to the theme or questions of public space of Pardubice. We look for and support site-creating projects, ideas and thoughts. The short-term residency (2 weeks) will enable to the selected residents to come across with the place and its topic, to answer it, to work with it, both individually and collectively with other fellow residents. Its aim is to open interdisciplinary, interregional and international cooperation.

This year topic: Void

In 2019, the call goes out for proposals that focus on void spaces. In what contexts and situations do urban voids purport? When and where can they be understood as a potential? When and where does void include a positive aspect, when a negative one? And what does void in public space actually mean? We are interested in various scales and contexts – micro and macro, ecological aspects, relations to natural resources, capacities, urban planning, void in terms of time and space, void both as a risk and as a potential.

Programme provides:

 • opportunities for research, experimentation, professional development and networking
 • to enjoy and work at places with the unique genius loci, to take part in their cultivation and formation a bright new memory - an accommodation and a work space during the residency
 • a production assistance (production budget, if necessary, is negotiated on an individual basis)
 • a fee 14 000 CZK (in case of duo or collective the sum will be devided)

There is no separate reimbursement for travel expenses.

Term of the residency:

July 22–August 3, 2019

What is expected:

 • to actively take part in the residency
 • to probe urban environment as sites of both playfulness and social involvement
 • to understand and to respect the situs, town, its human or other inhabitants
 • to realise a public presentation / performance / installation during or at the end of the residency (solo or in cooperation with fellow residents)

Deadline:

The application deadline is April 30, 2019. The decision will be announced by May 31, 2019.

Please, fill in the application form either in Czech or in English. The application must include a project proposal (max 300 words) and a brief artist statement (max 200 words). Enclose your CV and portfolio (selected projects, max 5 A4, pdf or your webpage with online gallery).

Please get in touch via sarka@offcity.cz with any questions.

 


 

< ČJ >

Anotace:

OFFCITY je nezávislá pardubická platforma, která chápe město jako strukturu a živý organismus, vnímá jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváří prostor pro komunikaci a interakci. Offcity učí veřejnost vnímat umění a kulturu jako něco zcela přirozeného, co je a má být součástí našeho životního prostředí.

OFFCITY pořádá přednášky, workshopy, intervence do veřejného prostoru apod. Otevírá a udržuje veřejnou diskusi na témata spjatá s uměním ve veřejném prostoru, architekturou, urbanismem atd. Mezinárodní tvůrčí rezidence založené na rovné příležitosti realizujeme třetím rokem. Prostřednictvím otevřeného open callu dáváme možnost seberealizace a zapojení se každému. Nestanovujeme věkové limity, ani podmínky týkající se praxe či vzdělání. Výběr projektů zajišťuje početná komise, složená jak z členů kolektivu Offcity, tak přizvaných teoretiků i praktikujích umělců či osobností, které považujeme za důležité pro pardubický kulturní prostor.

Výzva:

Prostřednictvím rezidencí chceme umožnit vybraným umělcům, architektům i teoretikům krátkodobě pobývat a tvořit ve veřejném prostoru Pardubic, reagovat na výzvy spjaté s prostorem a místem, pracovat v souvislostech, které jsou jen málokdy možné. Hledáme a podporujeme projekty, myšlenky a nápady, které mají místotvorný charakter.

V rámci krátkodobé čtrnáctidenní rezidence umožníme umělcům, architektům, teoretikům setkat se s konkrétním tématem, reagovat na něj, pracovat s ním, a to jak jednotlivě, tak ve skupině s dalšími spolurezidenty z různých oblastí nebo s místní scénou. Naším cílem je otevírat mezioborovou, meziregionální i mezinárodní spolupráci. Na základě open callu vybereme tři až pět projektů, jimž poskytneme produkční zázemí a podporu, honorář, ubytování a příspěvek na materiálové náklady či technické řešení.

Téma roku 2019: Prázdno

V roce 2019 se v rámci projektu Offcity zaměřujeme na pojem prázdna ve veřejném prostoru. V jakých kontextech a situacích má prázdnota smysl? Kdy se jedná o možný potenciál naplnění? Kdy má prázdné místo v sobě klad, kdy zápor? A co to prázdné místo ve městě vlastně znamená. V rámci výzvy nás zajímají různá měřítka – micro i macro, ekologický aspekt, vztahy k přírodním zdrojům, užitnost ploch, územní plánování, prázdnota z hlediska času i prostoru, prázdné místo jako riziko i jako potenciál.

Nabízíme:

 • možnost zkoumat, experimentovat, rozvíjet se a síťovat
 • na vlastní kůži zažít a pracovat v místech s jedinečným geniem loci a podílet se na kultivaci pardubického veřejného prostoru
 • ubytování a prostor pro práci
 • produkční podporu a spolupráci (rozpočet na realizaci projektu, bude-li nutný, bude předmětem individuální domluvy)
 • honorář 14 000 Kč (v případě dvojice či tvůrčího kolektivu bude tato částka dělena rovným dílem mezi všechny členy)

Náklady na dopravu si rezident hradí sám.

Termín rezidence:

22. července - 3. srpna 2019

Co očekáváme:

 • aktivní účast na tvůrčí rezidenci
 • hravost, odvahu a odhodlání zkoumat a aktivně tvůrčím způsobem vstupovat do veřejného prostoru
 • pochopení a respekt k místu, lidem i k jeho dalším obyvatelům a uživatelům
 • realizaci veřejné prezentace / performance / instalace v průběhu či na konci rezidence (solo či ve spolupráci s dalšími rezidenty)

Uzávěrka:

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2019. Výsledky open callu budou zveřejněny do 31. května 2019.

Jak se přihlásit:

Vyplňte přihlášku (v českém nebo anglickém jazyce). Součástí přihlášky je rovněž návrh projektu (max. 300 slov) a krátké umělecké (tvůrčí) prohlášení (max. 200 slov). Přiložte vaše CV a portfolio (výběr z projektů, max. 5 A4, pdf, nebo odkaz na online portfolio).

V případě jakýchkoli otázek se obracejte na stejnou adresu (sarka@offcity.cz).

 


 

Relizováno díky podpoře Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.

Financial support: Ministry of culture of the Czech Republic, City of Pardubice.

ZPĚT NA VÝPIS ČLÁNKŮ

PŘIPOJTE SE K NÁM