OFFCITY AiR 2016 / Open call

We invite artists, architects and practitioners from other fields to react to a theme or questions of public space.

Vyzýváme umělce, architekty, teoretiky i praktiky z jiných oblastí lidské činnosti, aby reagovali na témata a otázky spjaté s veřejným prostorem.

< CZ BELOW / ČJ NÍŽE >

Introduction:

OFFCITY is a an independent platform based in Pardubice, Czech Republic. It works with a theme of a city as a structure and a living organism, it explores different views of the city, it introduces to public various forms of artistic and architectural expression, it shows them how to perceive art and culture as an integral part of our natural and social environment. OFFCITY organises lectures, workshops, art events in public space, etc. It opens up and keeps a public dialogue on issues concerning arts in public space, architecture, urban space etc.

Open call:

The call invites artists, architects and practitioners from other fields to react to a theme or questions of public space. The short-term residency (7-14 days) will enable to the selected residents to come across with a particular topic, to answer it, to work with it, both individually and collectively with other fellow residents. Its aim is to open interdisciplinary, interregional and international cooperation.

Topics:

In 2016, the call goes out for proposals that relate to:

 • A. Crossroads - interdisciplinary issues: arts - architecture - history - psychology, etc.
 • B. Rivers - a phenomenon of water in a city, insight from multiple perspectives
 • C. Beyond site specific - an effort to cross a site specific approach to a site creating one

Program provides:

 • opportunities for research, experimentation, professional development and networking
 • an accommodation and a work space during the residency (OFFCITY does not dispose of its own premises, the public space is our studio. However, we have strategic partners and collaborating organisations. This collaborative approach fosters flexibility and versatility to better reflect the needs of residents.)
 • a production assistance (production budget, if necessary, is negotiated on an individual basis)
 • a fee (7 500 CZK per week)

There is no separate reimbursement for travel expenses.

Duration of the residency:

7-14 days, between 15th August and the end of October 2016.

What is expected:

 • to actively take part in the residency
 • probe urban environment as sites of both playfulness and social involvement
 • to realise a public presentation / performance / installation during or at the end of the residency (solo or in cooperation with fellow residents)

Deadline:

The application deadline is 30 April, 2016.
The decision will be announced by 31 May, 2016.

How to apply:

Please, fill in the application form either in Czech or in English.
The application must include a project proposal (max 300 words) and a brief artist statement (max 200 words).
Enclose your CV and portfolio (selected projects, max 5 A4, pdf or your webpage with online gallery).
Send your proposal to sarka@offcity.cz.
Please get in touch via sarka@offcity.cz with any questions.


< ČJ >

Anotace:

OFFCITY je nezávislá pardubická platforma, která chápe město jako strukturu a živý organismus, vnímá jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváří prostor pro komunikaci a interakci. Offcity učí veřejnost vnímat umění a kulturu jako něco zcela přirozeného, co je a má být součástí našeho životního prostředí. OFFCITY pořádá přednášky, workshopy, intervence do veřejného prostoru apod. Otevírá a udržuje veřejnou diskusi na témata spjatá s uměním ve veřejném prostoru, architekturou, urbanismem atd.

Výzva:

Vyzýváme umělce, architekty, teoretiky i praktiky z jiných oblastí lidské činnosti, aby společně s námi reagovali na témata a otázky spjaté s veřejným prostorem. Vybraní rezidenti se budou moci během krátkodobého pobytu (7-14 dní) seznámit s konkrétním tématem, reagovat na něj, pracovat s ním, a to jak jednotlivě, tak ve skupině s dalšími spolurezidenty z různých oblastí. Naším cílem je otevírat mezioborovou, meziregionální i mezinárodní spolupráci.

Témata:

V roce 2016 otevíráme výzvu směrem k těmto tématům:

 • A. Crossroads / Křižovatky - oblast mezioborové spolupráce: umění - architektura - historie - psychologie apod.
 • B. Řeky - fenomén body ve městě, náhled z mnoha perspektiv
 • C. Beyond site specific - snaha o překročení roviny site specific v místotvorné (site creating) instalace / intervence / aktivity, jež místo nejen zasáhnou, nýbrž i promění, otevřou další diskusi a možnosti přemýšlení

Nabízíme:

 • možnost zkoumat, experimentovat, rozvíjet se a síťovat
 • ubytování a prostor pro práci (OFFCITY nedisponuje vlastním zázemím, veřejný prostor je naším ateliérem. Díky síti našich partnerů a spolupracujících organizací jsme však schopni nalézt a zajistit prostory, které budou odpovídat potřebám rezidenta.)
 • produkční podporu a spolupráci (rozpočet na realizaci projektu, bude-li nutný, bude předmětem individuální domluvy)
 • honorář (7 500 Kč týdně)

Náklady na dopravu si rezident hradí sám.

Délka rezidence:

7-14 dní, v rozmezí polovina srpna až konec října 2016.

Co očekáváme:

 • aktivní účast na tvůrčí rezidenci
 • hravost, odvahu a odhodlání zkoumat danou lokalitu, zapojovat se
 • realizaci veřejné prezentace / performance / instalace v průběhu či na konci rezidence (solo či ve spolupráci s dalšími rezidenty)

Uzávěrka:

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2016.
Výsledky open callu budou zveřejněny do 31. května 2016.

Jak se přihlásit:

Vyplňte přihlášku (v českém nebo anglickém jazyce).
Součástí přihlášky je rovněž návrh projektu (max. 300 slov) a krátké umělecké (tvůrčí) prohlášení (max. 200 slov).
Přiložte vaše CV a portfolio (výběr z projektů, max. 5 A4, pdf, nebo odkaz na online portfolio).
Kompletní přihlášku zašlete na e-mail sarka@offcity.cz.
V případě jakýchkoli otázek se obracejte na stejnou adresu (sarka@offcity.cz).


Relizováno díky podpoře Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

Financial support: Ministry of culture of the Czech Republic, City of Pardubice, Czech Architecture Foundation.