Podmínky užívání

Ochrana osobních údajů
Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.offcity.cz je o. s. Offcity (dále jen provozovatel), které je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněno vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Provozovatel zaručuje návštěvníkům internetových stránek ochranu jejich osobních údajů. Na serveru nejsou shromažďovány žádné osobní údaje kromě těch, které návštěvníci sami dobrovolně neposkytnou (prostřednictvím formulářů apod.) Provozovatel se zavazuje, že nashromážděné údaje neposkytne bezúplatně ani za úplatu třetí straně bez předchozího souhlasu příslušného návštěvníka.

Informace dobrovolně poskytnuté uživateli jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od uživatelů stránek www.architektiveskole.cz slouží výhradně pro vnitřní potřebu domény www.architekti.cz a nejsou poskytovány třetím osobám. Bez výslovného souhlasu uživatelů nakládá provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů.

Provozovatel neodpovídá za škody způsobené používáním dat a služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto serveru nebo služeb využívajících data a služby tohoto serveru. Používání takových dat nebo služeb znamená automatický souhlas s tímto vymezením odpovědnosti. Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím tohoto serveru mají pouze informativní charakter a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení. Webové stránky tohoto serveru obsahují také odkazy na stránky jiných subjektů. Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah nebo nefunkčnost těchto stránek, ani za vnitřní textový či obrazový obsah jednotlivých projektů.