OFFCITY AiR 2016 / Results

We gladly introduce five projects – participants of the OFFCITY AiR 2016.
S radostí vám představujeme pět projektů – účastníků OFFCITY AiR 2016.

< CZ BELOW / ČJ NÍŽE >

OFFCITY, an independent platform based in Pardubice, Czech Republic, has initiated its first open call for artists-in-residence program in March 2016.

The call has invited artists, architects and practitioners from other fields to react to a theme or questions of public space. The short-term residency (7-14 days) will enable to the selected residents to come across with a particular topic, to answer it, to work with it, both individually and collectively with other fellow residents. Its aim is to open interdisciplinary, interregional and international cooperation.

OFFCITY received 33 applications from 10 European countries and 1 even from the American continent.

The jury members — Tereza Dvořáková (cultural manager, Offcity), Marie Jiráková (curator, the East Bohemian Gallery in Pardubice), Karolina Koupalová (architect, the City Architect’s Department, Pardubice), Ondřej Teplý (architect, Offcity), Ivana Panochová (curator and gallery manager, City Gallery Pardubice), Štěpán Vacík (architect, the City Architect’s Department, Pardubice), Šárka Zahálková (artist and cultural manager, Offcity), Zdeněk Závodný (musician and program director of Divadlo 29 - multi-genre contemporary art centre in Pardubice) — had the task and pleasure to choose five participating projects for this year's OFFCITY AiR. The main criteria were the quality and originality of the project proposal in relation to the public space.

Due to the overall high standard of the entries, it was challenging to make a decision.

The jury selected participants listed below:

We do look forward to our new friends and their projects for public space of Pardubice.
We also do thank all the applicants for their proposals!


< ČJ >

OFFCITY v březnu letošního roku iniciovalo svou první otevřenou výzvu na umělecké rezidence.

Vyzvali jsme umělce, architekty, teoretiky i praktiky z jiných oblastí lidské činnosti, aby společně s námi reagovali na témata a otázky spjaté s veřejným prostorem. Vybraní rezidenti se budou moci během krátkodobého pobytu (7-14 dní) seznámit s konkrétním tématem, reagovat na něj, pracovat s ním, a to jak jednotlivě, tak ve skupině s dalšími spolurezidenty z různých oblastí. Naším cílem je otevírat mezioborovou, meziregionální i mezinárodní spolupráci.

Členové poroty — Tereza Dvořáková (kulturní manažerka, Offcity), Marie Jiráková (kurátorka, Východočeská galerie v Pardubicích), Karolina Koupalová (architektka, Odbor hlavního architekta, Pardubice), Ondřej Teplý (architekt, Offcity), Ivana Panochová (kurátorka a manažerka galerie, Galerie města Pardubic), Štěpán Vacík (architekt, Odbor hlavního architekta, Pardubice), Šárka Zahálková (umělkyně a kulturní manažerka, Offcity), Zdeněk Závodný (hudebník a programový ředitel Divadla 29 - multižánrového kulturního centra, Pardubice) — se zodpovědně a s radostí zhostili úkolu vybrat celkem pět projektů — účastníků letošního OFFCITY AiR. Hlavními kritérii pro výběr byla kvalita a originalita záměru s důrazem na zaměření se na práci s veřejným prostorem.

Pro kvalitu a vysokou úroveň přihlášek nebylo vůbec jednoduché učinit finální rozhodnutí, ale podařilo se.

Porota vybrala těchto pět autorů či autorských dvojic:

Těšíme se na nové kamarády a jejich projekty pro veřejný prostor Pardubic.
Rovněž znovu a velmi děkujeme všem, co na open call zareagovali a zaslali nám své přihlášky!