OFFCITY AiR 2017: Back to the Mills / Open call

We invite artists, architects and practitioners from other fields to react to the theme or questions of an iconic building of Pardubice - the Automatic Mills - its reconversion into a vivid and cultural public space.

Vyzýváme umělce, architekty, teoretiky i praktiky z jiných oblastí lidské činnosti, aby společně s námi reagovali na téma ikonické stavby pardubických Automatických mlýnů a její konverze do živého veřejného a kulturního prostoru.

< CZ BELOW / ČJ NÍŽE >

Introduction:

OFFCITY is an independent platform based in Pardubice, Czech Republic. It works with a theme of a city as a structure and a living organism, it explores different views of the city, it introduces to public various forms of artistic and architectural expression, it shows them how to perceive art and culture as an integral part of our natural and social environment.

OFFCITY organises lectures, workshops, art events in public space, etc. It opens up and keeps a public dialogue on issues concerning arts in public space, architecture, urban space etc. In 2016, we have initiated and realized first round of an international creative residential programme connected with the topic of public space of Pardubice. This year open call concerns the unique area of the Automatic Mills in Pardubice, its reviving and cultivation.

Open call:

The call invites artists, architects and practitioners from other fields to react to the theme or questions of an iconic building of Pardubice - the Automatic Mills - its reconversion into a vivid and cultural public space. Automatic Mills were designed by the famous Czech architect of modern era Josef Gočár. In 2015, the building was declared as the national and architectural heritage. (please, do not hesitate to ask for more info)

The short-term residency (7-21 days, can be split into two or more shorter periods) will enable to the selected residents to come across with the place and its topic, to answer it, to work with it, both individually and collectively with other fellow residents, with us, and the owner of the area. Its aim is to open interdisciplinary, interregional and international cooperation.

Topics:

In 2017, the call goes out for proposals that relate to:

 • A. Public space - There is a wide area around the Automatic Mills’ building. It has a strong potential to become a quality public space that can serve as a meeting place, playground, creative and working area. We look for projects that will focus both on material and nonmaterial cultivation of the Automatic Mills’ yard.
 • B. Concept, vision, structure - The vision connected with the transformation of the Automatic Mills into a vivid cultural space is closely connected with a process of step-by-step reconversion. We look for inspiring and innovative concepts and models of possible functioning.
 • C. Gočár forever - The original historical part of the mills designed by arch. J. Gočár has the unique genius loci which mirrors its history and its past, current as well as future functions. We look for projects that will creatively focus on Gočár’s mills prospection, both mentally and physically.

Program provides:

 • opportunities for research, experimentation, professional development and networking
 • to enjoy and work at the place with the unique genius loci, to take part in its cultivation and formation a bright new memory
 • an accommodation and a work space during the residency (Please, have in mind that the Automatic Mills are an industrial area. It is neither luxurious nor furnished and technically equiped. Mostly there is no heating. However, the place has its magic and the OFFCITY team will do its best for you to feel good there. If there is a reasonable need, we are able to find other working place that would better reflect particular needs of a resident.)
 • a production assistance (production budget, if necessary, is negotiated on an individual basis)
 • a fee (7 000 CZK per week)

There is no separate reimbursement for travel expenses.

Duration of the residency:

7-21 days, between July and the end of October 2017.

What is expected:

 • to actively take part in the residency
 • to probe urban environment as sites of both playfulness and social involvement
 • to understand and to respect the situs, its human or other inhabitants
 • to realise a public presentation / performance / installation during or at the end of the residency (solo or in cooperation with fellow residents)

Deadline:

The application deadline is 30 April, 2017 2 May, 2017 | 12:00. The decision will be announced by 31 May, 2017.

How to apply:

Please, fill in the application form either in Czech or in English.
The application must include a project proposal (max 300 words) and a brief artist statement (max 200 words).
Enclose your CV and portfolio (selected projects, max 5 A4, pdf or your webpage with online gallery).
Send your proposal to sarka@offcity.cz.
Please get in touch via sarka@offcity.cz with any questions.


< ČJ >

Anotace:

OFFCITY je nezávislá pardubická platforma, která chápe město jako strukturu a živý organismus, vnímá jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváří prostor pro komunikaci a interakci. Offcity učí veřejnost vnímat umění a kulturu jako něco zcela přirozeného, co je a má být součástí našeho životního prostředí.

OFFCITY pořádá přednášky, workshopy, intervence do veřejného prostoru apod. Otevírá a udržuje veřejnou diskusi na témata spjatá s uměním ve veřejném prostoru, architekturou, urbanismem atd. V roce 2016 jsme iniciovali a realizovali první ročník mezinárodních tvůrčích rezidenčních pobytů spjatých s tématikou veřejného prostoru v Pardubicích. Na loňský ročník letos navazujeme výzvou spjatou s kultivací a rozžíváním unikátního areálu Automatických mlýnů.

Výzva:

Vyzýváme umělce, architekty, teoretiky i praktiky z jiných oblastí lidské činnosti, aby společně s námi reagovali na téma ikonické stavby pardubických Automatických mlýnů, národní kulturní památky od arch. J. Gočára, a její konverze do živého veřejného a kulturního prostoru. (chcete-li vědět o tématu více, neváhejte se ozvat)

Vybraní rezidenti se budou moci během krátkodobého pobytu (7-21 dní, rezidence může být po dohodě rozdělena do dvou a více bloků) seznámit s místem, tématem, reagovat na něj, pracovat s ním, a to jak jednotlivě, tak ve skupině s dalšími spolurezidenty z různých oblastí a samozřejmě s námi a v součinosti s majitelem areálu. Naším cílem je otevírat mezioborovou, meziregionální i mezinárodní spolupráci.

Témata:

V roce 2017 otevíráme výzvu směrem k těmto tématům:

 • A. Veřejný prostor – Automatické mlýny nejsou jen Gočárovou stavbou, jedná se o poměrně rozlehlý areál, který má potenciál stát se kvalitním veřejným prostranstvím, kde se budou lidé rádi setkávat, hrát si, žít, pracovat. V rámci této dílčí výzvy hledáme projekty, které se zaměří na materiální i nemateriální kultivaci dvora Automatických mlýnů.
 • B. Koncept, vize, struktura – Vize spjatá s přeměnou Automatických mlýnů do živého kulturního prostoru je úzce spjatá s procesem postupné konverze. V rámci této linie hledáme a chceme společně pracovat na modelech možného fungování.
 • C. Gočár navždy – Původní historická část mlýna vystavěná dle návrhů arch. J. Gočára je bezesporu monumentem majícím unikátní genius loci, v němž se zračí minulost místa, jeho funkce minulá, současná i budoucí, fikce i realita. V rámci této linie hledáme projekty, které se tvůrčím způsobem zaměří na průzkum Gočárových mlýnů a na ohledávání jeho početných mentálních a fyzických rovin.

Nabízíme:

 • možnost zkoumat, experimentovat, rozvíjet se a síťovat
 • na vlastní kůži zažít a pracovat v místě s jedinečným geniem loci, podílet se na jeho kultivaci a budování nové paměti - ubytování a prostor pro práci (Je nutno brát v potaz, že Automatické mlýny jsou industriálním prostorem před rekonstrukcí, nejsou luxusní, vybavené nábytkem a technikou, ve většině případů nejsou ani vytápěné, mají však své kouzlo a OFFCITY se vynasnaží, aby vám v nich bylo dobře. V případě potřeby a po vzájemné domluvě jsme díky síti našich partnerů a spolupracujících organizací schopni nalézt a zajistit rovněž jiné zázemí pro práci, které bude odpovídat potřebám rezidenta.)
 • produkční podporu a spolupráci (rozpočet na realizaci projektu, bude-li nutný, bude předmětem individuální domluvy)
 • honorář (7 000 Kč týdně)

Náklady na dopravu si rezident hradí sám.

Délka rezidence:

7-21 dní, v rozmezí červenec až konec října 2017.

Co očekáváme:

 • aktivní účast na tvůrčí rezidenci
 • hravost, odvahu a odhodlání zkoumat danou lokalitu, zapojovat se
 • pochopení a respekt k místu, lidem i jiným živým tvorům, kteří jsou s ním spjatí
 • realizaci veřejné prezentace / performance / instalace v průběhu či na konci rezidence (solo či ve spolupráci s dalšími rezidenty)

Uzávěrka:

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2017 2. května 2017 | 12:00. Výsledky open callu budou zveřejněny do 31. května 2017.

Jak se přihlásit:

Vyplňte přihlášku (v českém nebo anglickém jazyce).
Součástí přihlášky je rovněž návrh projektu (max. 300 slov) a krátké umělecké (tvůrčí) prohlášení (max. 200 slov).
Přiložte vaše CV a portfolio (výběr z projektů, max. 5 A4, pdf, nebo odkaz na online portfolio).
Kompletní přihlášku zašlete na e-mail sarka@offcity.cz.
V případě jakýchkoli otázek se obracejte na stejnou adresu (sarka@offcity.cz).


Relizováno díky podpoře Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

Financial support: Ministry of culture of the Czech Republic, City of Pardubice, Czech Architecture Foundation.