OFFCITY AiR 2017 / Results

We gladly introduce five projects – participants of the OFFCITY AiR 2017 / Back to the Mills.
S radostí vám představujeme pět projektů – účastníků OFFCITY AiR 2017 / Zpátky do mlýnů.

< CZ BELOW / ČJ NÍŽE >

OFFCITY is an independent platform based in Pardubice, Czech Republic. We work with a theme of a city as a structure and a living organism. Our aim is to open different forms of public dialogue that concern public space, arts and architecture.

This year open call has invited artists, architects and practitioners from other fields to react to the theme of the Automatic Mills. The short-term residency (7-21 days) will enable to the selected residents to come across with the iconic building of the Automatic Mills, to answer its genius loci and its potential, to work with it, both individually and collectively with other fellow residents. Our aim is to open interdisciplinary, interregional and international cooperation and to assist the reconversion of the Mills into a vivid and cultural public space.

OFFCITY has received 25 applications from 6 European countries.

The jury members — Tereza Dvořáková (cultural manager, Offcity), Martin Karas (cultural manager, Education, culture and sport Department, Municipality of Pardubice), Karel Krátký (artist and teacher, Offcity), Lukáš Smetana (architect and owner of the Automatic Mills), Bohdan Šeda (art historian, Offcity), Ondřej Teplý (architect, Offcity), Ivana Panochová (curator and gallery manager, City Gallery Pardubice), Štěpán Vacík (architect, the Chief Architect’s Department, Municipality of Pardubice), František R. Václavík (historian of architecture and artist, Offcity), Šárka Zahálková (artist and cultural manager, Offcity), Zdeněk Závodný (musician and programme director of Divadlo 29 - multi-genre contemporary art centre in Pardubice) — had the task and pleasure to choose five participating projects for this year's OFFCITY air. The main criteria were the quality, originality of the project proposal and the anticipated positive impact on further cultivation of the Automatic Mills.

Due to the overall high standard of the entries, it was challenging to make a decision.

However, the jury has selected participants listed below:

We do look forward to our new friends and their projects for the Automatic Mills of Pardubice.
We also do thank all the applicants for their proposals!


< ČJ >

OFFCITY je nezávislá pardubická platforma. Pracujeme s městem jako strukturou a živým organismem. Naším cílem je otevírat různé formy otevřeného dialogu, které se týkají veřejného prostoru, umění a architektury.

V rámci našeho letošního open callu jsme vyzvali umělce, architekty a i praktiky z jiných oblastí lidské činnosti, aby společně s námi reagovali na téma Automatických mlýnů. Vybraní rezidenti se budou moci během krátkodobého tvůrčího pobytu (7-21 dní) seznámit s ikonickou stavbou Automatických mlýnů, reagovat na její genius loci a potenciál, pracovat s nám, a to jak samostatně, tak společně s dalšími rezidenty. Naším cílem je otevírat mezioborovou, meziregionální i mezinárodní spolupráci a být aktivním účastníkem procesu rekonverze Automatických mlýnů do živého kulturního prostoru.

Celkem jsme obdrželi 25 přihlášek z 6 evropských zemí.

Členové poroty — Tereza Dvořáková (kulturní manažerka, Offcity), Martin Karas (kulturní manažer, Odbor kultury, vzdělávání a sportu, Magistrát města Pardubic), Karel Krátký (umělec a pedagog, Offcity), Lukáš Smetana (architekt a vlastník areálu Automatických mlýnů), Bohdan Šeda (historik umění, Offcity), Ondřej Teplý (architekt, Offcity), Ivana Panochová (kurátorka a manažerka galerie, Galerie města Pardubic), Štěpán Vacík (architekt, Odbor hlavního architekta, Magistrát města Pardubic), František R. Václavík (stavební historik a výtvarný umělec, Offcity), Šárka Zahálková (umělkyně a kulturní manažerka, Offcity), Zdeněk Závodný (hudebník a programový ředitel Divadla 29 - multižánrového centra současného umění v Pardubicích) — se zodpovědně a s radostí zhostili úkolu vybrat celkem pět projektů — účastníků letošního OFFCITY air. Hlavními kritérii pro výběr byla kvalita, originalita záměru a předpokládaný dopad na další kultuvaci areálu Automatických mlýnů.

Pro kvalitu a vysokou úroveň přihlášek nebylo vůbec jednoduché učinit finální rozhodnutí, ale podařilo se.

Porota vybrala těchto pět autorů či autorských kolektivů:

Těšíme se na nové kamarády a jejich projekty pro Automatické mlýny.
Rovněž znovu a velmi děkujeme všem, co na open call zareagovali a zaslali nám své přihlášky!