OFFCITY AiR 2018: The Ways of Perception / Open call

We invite artists, architects and practitioners from other fields to react to the theme or questions of public space of Pardubice and of an iconic building of Pardubice - the Automatic Mills - its reconversion into a vivid and cultural public space. We look for and support site-creating projects, ideas and thoughts.

Vyzýváme umělce, architekty, teoretiky i praktiky z jiných oblastí lidské činnosti, aby společně s námi reagovali na téma pardubického veřejného prostoru a ikonické stavby pardubických Automatických mlýnů a její konverze do živého veřejného a kulturního prostoru. Hledáme a podporujeme projekty, myšlenky a nápady, které mají místotvorný charakter.

< CZ BELOW / ČJ NÍŽE >

Introduction:

OFFCITY is an independent platform based in Pardubice, Czech Republic. It works with a theme of a city as a structure and a living organism, it explores different views of the city, it introduces to public various forms of artistic and architectural expression, it shows them how to perceive art and culture as an integral part of our natural and social environment.

OFFCITY organises lectures, workshops, art events in public space, etc. It opens up and keeps a public dialogue on issues concerning arts in public space, architecture, urban space etc. Our international creative residency program is based on equal opportunities. There are no age limits or conditions regarding practice or education. The final selection of projects will be made by a jury composed of members of the Offcity collective, theoreticians, artists and other experts that we consider important for the Pardubice cultural area.

Open call:

The call invites artists, architects and practitioners from other fields to react to the theme or questions of public space of Pardubice and of an iconic building of Pardubice - the Automatic Mills - its reconversion into a vivid and cultural public space. Automatic Mills were designed by the famous Czech architect of modern era Josef Gočár. In 2015, the building was declared as the national and architectural heritage.

We look for and support site-creating projects, ideas and thoughts.

The short-term residency (2 weeks) will enable to the selected residents to come across with the place and its topic, to answer it, to work with it, both individually and collectively with other fellow residents. Its aim is to open interdisciplinary, interregional and international cooperation.

Topics:

In 2018, the call goes out for proposals that relate to:

 • A. Automatic Mills - In 2017, our residency program was focused on activities dealing with the theme of the Automatic Mills, their memory. Even in 2018, we would like to support creative ideas that can help to uncover new layers of this unique space. We understand this sort of exchange or communication as an opened process that can withdraw new themes and contexts hidden in this area.
 • B. The Ways of Perception - Dialogue between visuality and other senses that allow us to perceive space we inhabit, the world around us and within us. Artistic exploration of body perception and immediate experience "here and now". Diversity, variety and authenticity of subjective sensory contact as the impulse, path and goal of artistic communication. Space for unusual journey inspiring and reviving a lively relationship to the reality where traditional art techniques connect with contemporary and emerging technologies.

Program provides:

 • opportunities for research, experimentation, professional development and networking
 • to enjoy and work at the place with the unique genius loci, to take part in its cultivation and formation a bright new memory
 • an accommodation and a work space during the residency (in case of working within the Automatic Mills, please, have in mind that it is an industrial area. It is neither luxurious nor furnished and technically equiped. Mostly there is no heating. However, the place has its magic and the OFFCITY team will do its best for you to feel good there. If there is a reasonable need, we are able to find other working place that would better reflect particular needs of a resident.)
 • a production assistance (production budget, if necessary, is negotiated on an individual basis)
 • a fee 14 000 CZK (in case of duo or collective the sum will be devided)

There is no separate reimbursement for travel expenses.

Term of the residency:

20th July - 3rd August 2018

What is expected:

 • to actively take part in the residency
 • to probe urban environment as sites of both playfulness and social involvement
 • to understand and to respect the situs, town, its human or other inhabitants
 • to realise a public presentation / performance / installation during or at the end of the residency (solo or in cooperation with fellow residents)

Deadline:

The application deadline is 30 April, 2018. The decision will be announced by 31 May, 2018.

Please, fill in the application form either in Czech or in English. The application must include a project proposal (max 300 words) and a brief artist statement (max 200 words). Enclose your CV and portfolio (selected projects, max 5 A4, pdf or your webpage with online gallery).

Send your proposal to sarka@offcity.cz. Please get in touch via sarka@offcity.cz with any questions.


< ČJ >

Anotace:

OFFCITY je nezávislá pardubická platforma, která chápe město jako strukturu a živý organismus, vnímá jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváří prostor pro komunikaci a interakci. Offcity učí veřejnost vnímat umění a kulturu jako něco zcela přirozeného, co je a má být součástí našeho životního prostředí.

OFFCITY pořádá přednášky, workshopy, intervence do veřejného prostoru apod. Otevírá a udržuje veřejnou diskusi na témata spjatá s uměním ve veřejném prostoru, architekturou, urbanismem atd. Mezinárodní tvůrčí rezidence založené na rovné příležitosti realizujeme třetím rokem. Prostřednictvím otevřeného open callu dáváme možnost seberealizace a zapojení se každému. Nestanovujeme věkové limity, ani podmínky týkající se praxe či vzdělání. Výběr projektů zajišťuje početná komise, složená jak z členů kolektivu Offcity, tak přizvaných teoretiků i praktikujích umělců či osobností, které považujeme za důležité pro pardubický kulturní prostor.

Výzva:

Prostřednictvím rezidencí chceme umožnit vybraným výtvarným umělcům, architektům i teoretikům krátkodobě pobývat a tvořit v areálu pardubických Automatických mlýnů a veřejném prostoru Pardubic, reagovat na výzvy spjaté s prostorem a místem, pracovat v souvislostech, které jsou jen málokdy možné.

Hledáme a podporujeme projekty, myšlenky a nápady, které mají místotvorný charakter.

V rámci krátkodobé čtrnáctidenní rezidence umožníme umělcům, architektům, teoretikům setkat se s konkrétním tématem, reagovat na něj, pracovat s ním, a to jak jednotlivě, tak ve skupině s dalšími spolurezidenty z různých oblastí nebo s místní scénou. Naším cílem je otevírat mezioborovou, meziregionální i mezinárodní spolupráci. Na základě open callu vybereme tři až pět projektů, jimž poskytneme produkční zázemí a podporu, honorář, ubytování a příspěvek na materiálové náklady či technické řešení.

Témata:

V roce 2018 otevíráme výzvu směrem k těmto tématům:

 • A. Automatické mlýny - V roce 2017 jsme náš rezidenční projekt zaměřili na aktivity pracující s tématem Automatických mlýnů, jejich paměti. I v roce 2018 budeme pokračovat v podpoře tvůrčích spojení s tímto unikátním prostorem a odkrýváním jeho vrstev prostřednictvím umělecké imaginace a jejího vyjádření. Tuto komunikaci chápeme jako otevřený proces, který nás může právě skrze umělecké vidění vybraných umělců přivést k dalším živým tématům, souvislostem a kontextům.
 • B. Způsoby percepce - Dialog mezi vizualitou a dalšími smysly, které nám umožňují vnímat a uchopit prostory, které obýváme, svět kolem nás a v nás. Umělecký průzkum tělesného vnímání a bezprostřední zkušenosti “tady a teď”. Rozmanitost, různorodost a autenticita subjektivního smyslového kontaktu jako impuls, cesta i cíl umělecké komunikace. Prostor pro neobvyklé cesty inspirující a oživují živý vztah ke skutečnosti, v nichž se tradiční umělecké techniky propojují se současnými a nově se vyvíjejícími technologiemi.

Nabízíme:

 • možnost zkoumat, experimentovat, rozvíjet se a síťovat
 • na vlastní kůži zažít a pracovat v místech s jedinečným geniem loci a podílet se na kultivaci pardubického veřejného prostoru
 • ubytování a prostor pro práci (V případě Automatických mlýnů je nutno brát v potaz, že se jedná o industriální prostor před rekonstrukcí; mlýny nejsou luxusní, vybavené nábytkem a technikou, ve většině případů nejsou ani vytápěné, mají však své kouzlo a OFFCITY se vynasnaží, aby vám v nich bylo dobře. V případě potřeby a po vzájemné domluvě jsme díky síti našich partnerů a spolupracujících organizací schopni nalézt a zajistit rovněž jiné zázemí pro práci, které bude odpovídat potřebám rezidentů.)
 • produkční podporu a spolupráci (rozpočet na realizaci projektu, bude-li nutný, bude předmětem individuální domluvy)
 • honorář 14 000 Kč (v případě dvojice či tvůrčího kolektivu bude tato částka dělena rovným dílem mezi všechny členy)

Náklady na dopravu si rezident hradí sám.

Termín rezidence:

20. července - 3. srpna 2018

Co očekáváme:

 • aktivní účast na tvůrčí rezidenci
 • hravost, odvahu a odhodlání zkoumat a aktivně tvůrčím způsobem vstupovat do daného architektonického a veřejného prostoru
 • pochopení a respekt k místu, lidem i k jeho dalším obyvatelům a uživatelům
 • realizaci veřejné prezentace / performance / instalace v průběhu či na konci rezidence (solo či ve spolupráci s dalšími rezidenty)

Uzávěrka:

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2018. Výsledky open callu budou zveřejněny do 31. května 2018.

Jak se přihlásit:

Vyplňte přihlášku (v českém nebo anglickém jazyce). Součástí přihlášky je rovněž návrh projektu (max. 300 slov) a krátké umělecké (tvůrčí) prohlášení (max. 200 slov). Přiložte vaše CV a portfolio (výběr z projektů, max. 5 A4, pdf, nebo odkaz na online portfolio).

Kompletní přihlášku zašlete na e-mail sarka@offcity.cz. V případě jakýchkoli otázek se obracejte na stejnou adresu (sarka@offcity.cz).


Relizováno díky podpoře Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.

Financial support: Ministry of culture of the Czech Republic, City of Pardubice.