Otevřená reakce Offcity k realizaci památníku Jana Kašpara

Otevřený dopis adresovaný primátoru a Radě města Pardubic.

Pardubice, 3. března 2016

Vážený pane primátore, vážení členové Rady města Pardubic,

tímto otevřeným dopisem reagujeme na Vaše rozhodnutí realizace pomníku aviatika Jana Kašpara na třídě Míru u příležitosti 90. výročí jeho úmrtí.

Umění ve veřejném prostoru je zajisté jedna z věcí, která Pardubicím beze sporu chybí a kultivaci veřejnosti uměním považujeme za klíčovou. Rozvíjení a zkoumání veřejného prostoru je jedním z našich hlavních cílů činnosti. Znepokojeni jsme však tím, jakým způsobem došlo k Vašemu rozhodnutí. Proto si dovolujeme Vás touto cestou informovat, jakým způsobem má rozhodování v moderní demokratické společnosti probíhat a vyzýváme Vás k dodržování a respektování těchto zásad.

Jak jistě víte, v roce 2013 proběhla architektonická soutěž na realizaci diskutovaného pomníku, jejímž vítězem se stal návrh arch. Petra Pinkase. Soutěž proběhla dle pravidel a v porotě zasedali odborníci, kteří zcela legitimně rozhodli o konečném pořadí soutěžních návrhů. Výsledky této soutěže by se neměly ignorovat.

V tisku se, pane primátore, vyjadřujete1, že stávající záměr od minulé soutěže striktně oddělujete , že závazky vůči vítěznému návrhu soutěže z roku 2013 byly vyrovnány. To však znamená, že by nyní měla být vyhlášena soutěž nová, profesionálně připravená a neměla by opomenout ani kroky, které postrádala soutěž předchozí, a to přípravnou participativní fázi, kdy bude zapojena veřejnost.

Pro úplnost uvádíme základní kroky a principy, jakými má být participace prováděna a rovněž Vám připomínáme, že v procesech participace byli v minulých letech proškoleni zaměstnanci magistrátu, včetně Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, kteří by proces měli za pomoci externích odborníků koordinovat.

Úvodní participativní fáze, do níž je třeba zapojit co nejširší veřejnost, odborníky s různými názory, zkušenostmi, odbornými znalostmi i politiky, by měla pomoci definovat zadání architektonické soutěže. Prostřednictvím osobního kontaktu je možné dosáhnout porozumění nebo i dohody, a to i v situaci, kdy výchozím bodem byla protichůdná stanoviska. Na základě participativní fáze, jež musí být odborně vedena, pak může vzniknout zadání architektonické soutěže, které také může např. zračit fakt, že místní komunita je konzervativnější, a tak pomník má odpovídat tradičním uměleckým konceptům. Zadání soutěže samozřejmě nesmí opominout ani finanční hlediska a umístění.

Další fáze už pak patří odborníkům, umělcům, architektům, odborné porotě. Výsledky soutěže pak je třeba dostatečně komunikovat, vítězný návrh veřejně a náležitě představit a za zvoleným návrhem si stát. Ač vznikne jeho podoba na participativních základech, bylo by liché si myslet, že se bude líbit všem.

Teprve pak se může přistoupit k realizaci.

Závěrem si Vám dovolujeme doporučit k přečtení Manuál participace, který je dílem Institutu a plánování hlavního města Prahy a je dostupný zde.

Rovněž si nemůžeme odpustit citaci z ankety on-line magazínu Artalk na téma výběrových řízení na sochy ve veřejném prostoru: „Dílo ve veřejném prostoru nemá být dekorací nebo vatou a nemělo by využívat umělecký jazyk třicet, padesát i sto let starý.“2

V případě Vašeho zájmu jsme otevřeni Vám v nastolení demokratické cesty k realizaci památníku J. Kašpara pomoci.

Pokud se rozhodnete nerespektovat základní demokratické principy, stane se Vaše rozhodnutí dalším nebezpečným precedentem, který odsune Pardubice na periferii středoevropských měst. Případ hodláme dále monitorovat a o postupu vedení města budeme veřejnost na regionální i národní úrovni průběžně informovat.

S pozdravem

Offcity z.s.

členové: Mgr. Josef Čevora, Mgr. Tereza Dvořáková, Ing. Jiří Dobeš, Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D., Mgr. Vít Hoigr, Martin Hudec, MArchD, Mgr. Marta Misíková Kotecká, Mgr. Karel Krátký, Ing. Arch. Jiří Šafr, Mgr. Bohdan Šeda, Ing. Arch. Ondřej Teplý, MgA. František R. Václavík, Bc. Tomáš Votoček, BcA. Šárka Zahálková